Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Hierna vermelde voorwaarden zijn steeds van toepassing. Zelfs indien enig deel van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt om welke reden ook zullen deze voorwaarden geldig blijven alsof de onafdwingbare of ongeldige bepaling daarin niet begrepen zou zijn. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar.

2. De leveringstermijn of uitvoeringsdatum wordt slechts bij wijze van indicatie en inlichting opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper / opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst. Verbreking is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan de verkoper een laatste leveringstermijn van zes weken wordt toegestaan. Niet of niet-tijdige leveringen door de fabrikant of leveranciers van de verkoper, staking, lock-out, ongevallen die overmacht uitmaken in hoofde van de verkoper laten verlenging van de leveringstermijn toe, zonder dat de koper / opdrachtgever eenzijdig de koop kan vernietigen of schadevergoeding kan eisen.

3. Alle betwistingen omtrent eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde goederen moeten bij aangetekend schrijven binnen de twee dagen na ontvangst of levering worden gemeld bij de verkoper / hersteller.

4. In geen geval kan een gebrek in de geleverde zaak of laattijdige levering aanleiding geven tot vergoeding van de rechtstreekse of onrechtstreekse schade dewelke de koper, eigenaar of derde zou lijden.

5. Alle betwistingen omtrent de factuur of de inhoud van de factuur dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan de verkoper / hersteller ter kennis te worden gebracht. Na verloop van acht dagen heeft de koper / opdrachtgever de factuur ontegensprekelijk en zonder enig voorbehoud aanvaard.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper / hersteller en dit uiterlijk bij de levering, respectievelijk de afhaling. Bij niet betaling op de vastgestelde datum, is de verkoper / hersteller gerechtigd – zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling door de verkoper / hersteller is vereist - een intrest te vorderen à rato van 10% op het volledige factuurbedrag, intrest die zal worden berekend vanaf datum factuur.

7. Indien de koper binnen de 15 dagen na factuurdatum zijn verbintenissen, voortvloeiend uit de verkoopsovereenkomst, niet nakomt, zal het factuurbedrag tevens verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 € onverminderd de verwijlintresten

8. De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn geleverd of afgehaald, eigendom van de verkoper / hersteller zolang deze niet volledig zijn betaald, zodat de koper / opdrachtgever het gekochte/herstelde voorwerp niet mag bezwaren of vervreemden onder welke vorm ook, er geen veranderingen mag aanbrengen, noch een deel ervan mag verwijderen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico voor de goederen vanaf de levering/afhaling over op de koper / opdrachtgever

9. De verkoper / hersteller beschikt in alle gevallen van niet tijdige betaling of afhaling van het goed, over een retentierecht op het goed.

10. De verkoper / hersteller heeft steeds het recht schuldvorderingen van de koper / opdrachtgever opzichtens hem te compenseren met deze van hem opzichtens de koper / opdrachtgever.

11. Wanneer de verkoop een geïndividualiseerde zaak betreft, gaat het risico op verlies of beschadiging van de zaak over op de koper / opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of enige andere overeenkomst desbetreffende.

12. Elke verzending of levering van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper / opdrachtgever van de herstelling/productie.

13. De op de bestelbon aangegeven prijzen zijn vatbaar voor verhogingen ingeval de fabrikant of leverancier van de verkoper zijn prijzen verhoogt, of wanneer andere elementen die de prijs bepalen zoals onder meer belastingen, invoer- en uitvoerrechten, devaluaties, revaluaties, transportkosten, lonen… gewijzigd worden. Verhogingen tot 20% geven geen recht aan de koper / opdrachtgever de overeenkomst te verbreken. In geval van een prijsverhoging van meer dan 20%, wordt daarvan onmiddellijk melding gemaakt aan de koper / opdrachtgever die alsdan over de mogelijkheid beschikt om de overeenkomst te verbreken, mits hij dit binnen de 7 dagen na datum kennisgeving van de prijsverhoging bij aangetekend schrijven meldt aan de verkoper / hersteller. In voorkomend geval blijft de koper / opdrachtgever wel een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 250 € aan de verkoper / hersteller.

14. De koper / opdrachtgever aanvaardt bij eventuele geschillen uitdrukkelijk de bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren en het Vredegerecht te Borgloon. Het Belgisch Recht is van toepassing.

Smets Zeiltechnieken | Gewerbestraße 36 4731 Raeren | Tel: +32 (0)11/68.70.37 | Algemene voorwaarden | Design In-da